okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

מס הכנסה

 

התגמול המיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות, יהא פטור ממס הכנסה

ביום 22.3.2018 נתקבל תיקון לחוק שירות מילואים לפיו "תגמול מיוחד" המשולם למשרתים במילואים תקופות ארוכות יהא פטור ממס הכנסה. מאידך ה"תגמול הנוסף" ימשיך להיות חייב במס בשיעור 25%.

 רקע חוקי

תגמולי מילואים

על פי חוק שרות המילואים זכאי כל אדם המשרת במילואים לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), לרבות מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ומתנדבים פטורי גיוס.

שיעור התגמול המזערי המשולם על ידי המל"ל הוא 68% מהסכום הבסיסי, 5,898 ₪ לחודש. (נכון ל – 1/2018).

התגמול המירבי – 43,370 ₪ לחודש (נכון ל-1.2018).

תגמול מיוחד

בשנת 1997 תוקן חוק שירות הביטחון, במטרה לתגמל אנשי מילואים, המבצעים שירות מילואים פעיל ארוך.

חייל המילואים יזוכה בתגמול כספי בנוסף לתשלומי המילואים המשולמים על ידי המל"ל. התגמול המיוחד ישולם מהיום ה-32 עד 60 ימי שירות מילואים במצטבר בשנה קלנדרית.

בגין כל יום מילואים החל מהיום ה-32 ישולמו 100 ₪ . בגין שירות חצי יומי – ישולמו לחייל 50 ₪.

תגמול נוסף

במסגרת חוק המילואים התשס"ח, נקבע כי חיילים ששרתו במילואים בשנה קלנדרית לפחות 10 ימים יזכו לתגמול נוסף.

גובה התגמול הנוסף תלוי במדרגת ימי השרות בפועל אותם ביצע החייל באותה שנה, ראה בדוגמא שלהלן.

התגמול הגבוה ביותר הינו לחייל ששרת 37 ימי מילואים ומעלה בשנה הקלנדרית.

התגמול הנוסף נגזר מגובה סכום נקודת זיכוי מס שנתית אחת, כאשר במדרגה הראשונה לעייל יזכה החייל לתגמול נוסף בסך של 0.5 נקודת זיכוי, ובמדרגה הגבוהה לסך שווה ערך ל-2 נקודות זיכוי.

התגמול הנוסף ישולם בכל שנה על ידי רשות המיסים, ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים על פי פרטי החשבון המדווחים ביחידה.

תגמול נוסף – דוגמאות

בחודש מאי 2018 יזוכו משרתי מילואים ששירתו במצטבר לפחות 10 ימי מילואים בשנת 2017 כמפורט להלן:

10 עד 14.5 ימי מילואים, מזכה בסכום שווה ערך ל- 0.5 נקודות זיכוי – 1,296 ₪.

תקופת שירות בין 15 ל-19.5 ימי שירות, מזכה בסכום של -1 נקודות זיכוי – 2,592 ₪.

תקופת שירות בין 20 ל-36.5 ימי שירות, מזכה בסגום של -1.5 נקודות זיכוי – 3,888 ₪.

תקופת שירות של 37 ימים ומעלה מזכה בסכום של -2 נקודות זיכוי – 5,184 ₪.

תיקון החוק

בחוק נקבע כי התגמול המיוחד והתגמול הנוסף לא יחשבו כהכנסה לעניין מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, וכי ינוכה מהן מס הכנסה בשיעור של 25% ללא זכות לניכוי, קיזוז פטור או הפחתה כלשהי.

בהצעת חוק שעברה בקריאה ראשונה בכנסת בחודש 1.2018, הוצע להפחית את שיעור המס המנוכה משני התגמולים הללו ל-10% בלבד.

בסופו של דבר במסגרת "חוק ההתייעלות" שפורסם ברשומות ביום 22.3.2018, נקבע כי ה"תגמול המיוחד" יהא פטור כליל ממס הכנסה בעוד שה"תגמול הנוסף" ימשיך להיות ממוסה בשיעור 25%.

נציין כי חיילי מילואים המשרתים 32 ימים ומעלה בשנה קלנדרית, זכאים לשני התגמולים גם יחד.

מילואים נעימים!

 


נכתב ע”י מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. 

ממשרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי

www.ahe-tax.co.il

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק