okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

פנסיה וגמל

 

קצבה מוכרת והחשיבות שלה בדיווח במבנה אחיד

על מנת להבין את המשמעות של הקצבה המוכרת, צריך לחזור לשנת 2012 בשנה זו פורסם אחד התיקונים המשמעותיים ביותר שבוצעו בעשור האחרון בעולם הפנסיוני מדובר כמובן על תיקון 190...

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה , התשכ"א -1961 עוסק בעיקר , בהרחבת מסגרת הטבות המס הניתנות מכח סעיף 9א לפקודה , בעת משיכת כספים באפיק חיסכון לקצבה.

התיקון בוצע על מנת שיהיה ניתן להתמודד בצורה מיטבית הן עם השינויים שחלו במציאות הפנסיונית והן עם השינויים שחלו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל), התשס"ה -2005. תיקונים 3 ו-5 לחוק זה , קבעו כי כל ההפקדות התגמולים לקופות גמל החל משנת 2008 ואילך , הינן הפקדות למטרת קצבה בלבד לעומת המצב שהיה לפני שנת 2008 שהיה ניתן להפקיד גם לקופת גמל הונית.

קצבה מוכרת :

כל אותם כספים שהופקדו בתוכניות העובד והוא לא היה זכאי להטבת מס בעת הפקדתם.

לכן קצבה מוכרת מוגדרת כחלק מקצבה המשולמת ע"י קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה הנובע מתשלומים פטורים.

הבעייתיות הייתה באי יכולת של הקופה "לצבוע" את התשלומים הפטורים כך כשהעובד יגיע לגיל פרישה הוא יוכל לקבל אישור מהקופה עבור פקיד השומה הכולל הפרדה בין הקצבה המוכרת ( אין לשלם עליה מס במשיכה כקצבה, לקצבה המוכרת אין תקרה, כלומר כולה פטורה ) לבין הקצבה המזכה ( עליה קיבל הטבות מס בעת הפקדת הכספים ולכן חל עליה תשלום מס בהתאם להטבות המס הקיימות במעמד הפרישה) על מנת להתמודד עם הבעיה הנ"ל  הוגדרה החובה על המעסיק לפרט בדיווח החודשי לקופות שני סוגי תשלומים ,בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) תשע"ד -2014 בסעיף "פרטים שעל המעביד למסור לחברה מנהלת במועד הפקדת התשלומים " 3 (2) "פרטים בנוגע לכל עובד שבעדו הופקדו תשלומים" (ז): "פירוט התשלומים הפטורים והתשלומים שאינם פטורים לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל "

ב 08/11/2017 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2017-9-19 , אופן הפקדות תשלומים לקופת גמל :

לגבי עובד שיש לו מספר קופות גמל שאליהם מבצעים את ההפרשה כל חודש , העובד יהיה רשאי להנחות את המעסיק איך לפצל את הדיווח על התשלומים הפטורים לקופות הגמל השונות , לא הנחה העובד את מעסיקו כאמור ולעובד קיימות מספר קופות גמל , יפצל המעסיק את התשלומים הפטורים לקופות הגמל השונות , למעט קרן ותיקה , באופן יחסי להפקדות שהוא נדרש להפקיד בכל קופה.

לסיכום: אפשר לראות שישנה חשיבות גובהה מאד בדיווח תקין במבנה האחיד אחרת העובד יגיע לגיל פרישה וישלם כפל מס ( שילם בהפקדה וישלם בקבלת הקצבה) מה שיגורם להקטנת הקצבה לה הוא זכאי ולרמת חיים נמוכה יותר.

בכתבה הבאה אתייחס למשמעות דיווח או אי הדיווח במבנה האחיד של הערך הנכון בשדה "סטטוס עובד בחודש משכורת" .


מאת: ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה.

www.oketz.co.il

 


 

הפתרון המושלם לחובת הדיווח והתשלום הפנסיוני.

הקלק/י למידע נוסף

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק