okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

פנסיה וגמל

 

השינויים הצפויים בהליך קביעת קרנות ברירת מחדל

ב 06/06/2018 פורסמה טיוטת הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות, חשוב לציין שהחוזר הנ"ל הינו טיוטה ויכול להיות שיעשו בו שינויים.

רקע:

ב 11/2016 החלו לפעול קרנות ברירת המחדל שזכו במכרז שבוצע ע"י רשות שוק ההון , הקרנות שזכו הן מיטב דש והלמן אלדובי , תקופת הזכייה הייתה לשנתיים כלומר עד 11/2018.

המטרה:

במסגרת סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה- 2005 , לעובד קיימת הזכות לבחור כל קופה אליה ברצונו להצטרף אך מצד שני קיימת חובה על המעסיק להפקיד בעד עובדו כספים לקופת גמל , ישנם לא מעט מקרים בהם העובד נמנע מלבחור קופת גמל ולכן על מנת שהמעסיק יוכל לקיים את חובתו הוא רשאי להפקיד עבור העובד שנמנע מלבחור קופת גמל, בקופת גמל שנקבעה כ"ברירת מחדל".

בנוסף ישנם לא מעט עובדים שעדיין משלמים דמי ניהול הגבוהים מהממוצע הקיים בשוק (דמי ניהול מההפקדה-2.56% ,דמי ניהול מהצבירה 0.21% , ממוצע דמי הניהול בקרנות הפנסיה של עמיתים פעילים מתוך סקירת נתוני השוק שביצעה רשות שוק ההון ,נכון לשנת 2017) . 

במסגרת חוזר מיום ה 13 במרץ 2016 ,חוזר 2016-9-6 "הוראות לעניין בחירת קופת גמל" ניתנו שתי אופציות למעסיק עבור בחירת קרן ברירת מחדל :

1. ביצוע מכרז בין מספר קרנות פנסיה על בסיס פרמטרים שנקבעו במסגרת החוזר הנ"ל

2. הפניית העובדים לקרנות ברירת המחדל שזכו במכרז שביצעה רשות שוק ההון 

דגשים למכרז הקרוב שיבוצע ע"י רשות שוק ההון:

1. פרמטר  דמי הניהול יישאר כפרמטר היחיד בהליך קביעת קרנות ברירת מחדל 

2. תישאר העדפה לקרנות הפנסיה הקטנות 

3. נקבעו דמי ניהול מינימליים וזאת במטרה להגדיל את מספר ההצעות שיוגשו,
    דמי הניהול המינימליים:

• דמי ניהול מההפקדה: 1.5%

• דמי ניהול מהצבירה: 0.1%

4. נקבע שיעור דמי ניהול מקסימליים עבור פנסיונרים, אותם עמיתים שיפרשו בקרן במהלך
    תקופת הזכייה, דמי הניהול המקסימליים: 

• דמי ניהול מהצבירה: 0.3%

לסיכום: מטרות ההליך לקביעת קרנות ברירת מחדל שמתבצע ע"י רשות שוק ההון :

• לתת פתרון למעסיק לקיים את חובתו להפקיד בעד עובדו כספים בקופת גמל כאשר העובד נמנע
   מלבחור קופת גמל 

• להוזיל את דמי הניהול עבור העובדים ובכך להגדיל את הקצבה שלהם

• להגביר את התחרות בין קרנות הפנסיה

לפי בדיקה שביצעה רשות שוק ההון כשנה וחצי לאחר תחילת פעילותן של קרנות ברירת המחדל 3 המטרות הנ"ל הושגו אבל עדיין ישנו מקום לשיפור , אני מאמין נמשיך לראות את השיפור גם בעתיד.

מבנה אחיד: מי שמדווח בקובץ במבנה האחיד לעובד חדש לאחת מקרנות ברירת המחדל הנ"ל, קרן הפנסיה תופק לעובד על בסיס הדיווח והתשלום, אין צורך בטפסי הצטרפות (בשדה סטטוס עובד בחודש משכורת ייעשה שימוש בקוד 14 "עובד חדש")

בכתבה הבאה אתייחס לחוזר גופים מוסדיים 2018-9-21 "התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים-תיקון"


מאת: ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה.

www.oketz.co.il

הפתרון המושלם לחובת הדיווח והתשלום הפנסיוני.

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק