okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

פנסיה וגמל

 

כללים לעניין העברת מידע מבעל רישיון למעסיק ולגוף מוסדי לעניין אופן חלוקת כספים בין קופות גמל:

כל מה שצריך לדעת על אחריות בעל רישיון פנסיוני: סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני , משווק פנסיוני .. במאמר שלפניכם.

בהמשך למאמר הקודם שפרסמתי "סוגי שגיאות במבנה האחיד לקראת גרסה 3", במאמר זה אתייחס לאחריות בעל רישיון (בעל רישיון פנסיוני יכול להיות סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני , משווק פנסיוני ). אך תחילה אתייחס לדחייה בגרסה 3 , כפי שציינתי במאמרים הקודמים שקיים סיכוי גובה שתהיה דחיה וגרסה 3 לא תיכנס לתוקף בחודש מאי ואכן זה מה שקרה , גרסה 3 נדחתה ל 08/09/2019 ובנוסף נכנסו מספר שינויים (כרגע בגדר טיוטה לא סופי) הפעם אתייחס לסעיף 3 א בחוזר והשינויים שהתווספו בסעיף 3 :

בגרסה 3 ישנה התייחסות מפורטת לגבי אחריות בעל הרישיון , להלן סעיף 3 א
(עדיין בגדר טיוטה)

א. סיים בעל רישיון הליך ייעוץ פנסיוני או הליך שיווק פנסיוני יפעל בהתאם להוראות אלה:

1.ימסור לעובד מסמך הנחיות שעניינו "הנחיות למעסיק - אופן חלוקת הכספים בין קופות הגמל
   של העובד", וזאת בהתאם לטופס שבנספח ה'1 לחוזר זה, בתכוף למועד סיום פגישת הייעוץ
   או השיווק הפנסיוני;  חל איסור לערוך שינוי כלשהו במבנה או בתוכן של הטופס שבנספח ה'1
   לחוזר זה. 

2.ימסור לגוף מוסדי המנהל קופת ביטוח הנחיות לעניין אופן פיצול הכספים בין הפוליסות
   הרשומות לזכות המבוטח בגוף המוסדי; הנחיות כאמור יועברו על ידי בעל הרישיון לגוף
   המוסדי באופן ממוכן, באמצעות פורטל הגוף המוסדי או באמצעות קובץ
   "ממשק מעסיקים – פיצול פוליסות",  בהתאם לבחירת בעל הרישיון, בתכוף למועד סיום
   פגישת הייעוץ או השיווק הפנסיוני, ותצורף אליהן חתימת המבוטח על טופס פיצול כספים
   בין פוליסות בהתאם לנספח ה'2 לחוזר זה. חל איסור לערוך שינוי כלשהו במבנה או
   בתוכן של הטופס שבנספח ה'2 לחוזר זה.

רקע:

אחת הבעיות השכיחות שנתקלים בה המעסיקים היא כאשר עובד חדש מתקבל לעבודה או עובד קיים מחליט להחליף תוכנית פנסיונית וקיים קושי בלקבל את פרטי התוכניות של העובד בצורה ברורה ומוסדרת כגון ח.פ הקופה, קוד באוצר, שיעורי ההפרשה הקיימים בתוכנית ועוד' .

הפתרון: 

על מנת שהתהליך הנ"ל יהיה ברור ואחיד נבנה טופס ייעודי ,נספח ה1 (מצ"ב ) האחריות של בעל הרישיון למלא אותו ולהעבירו למעסיק על מנת שהמעסיק יעדכן בהתאם במערכת השכר ( אם לא קיים בעל רישיון העובד יכול להיעזר בנציגי הקופה ) על העובד לחתום על הטופס הנ"ל ( אם קיים בעל רישיון אז גם בעל הרישיון מחויב לחתום על הטופס), המלצה שלי למסור את הטופס הנ"ל לכל עובד חדש ביחד עם טופס 101 .

רקע:

בעיה נוספת נוצרת כאשר לעובד ישנן מספר פוליסות באותה חברת ביטוח במקרה זה לא פעם הכספים נקלטים בפוליסות אך לא בהתאם לדיווח של המעסיק , יש לשים לב שהמעסיק מדווח רק ברמת ת.ז ולא ברמת פוליסה האחריות על פיצול הכספים בין הפוליסות של העובד חלה על חברת הביטוח.

הפתרון: 

על מנת שקובץ הדיווח המופק ממערכת השכר יהיה תואם לנתונים המעודכנים בפוליסות של העובד על בעל הרישיון למלא ולחתום על נספח ה2 (מצ"ב) בנוסף גם על העובד לחתום על טופס זה.

 

לסיכום: בהמשך לחוזר גופים מוסדיים  2018-9-3 מתאריך 04/03/2018  "קבלת מידע ואישור ממעסיקים" כאשר עובד חדש מצטרף המעסיק אינו נדרש לחתום על טופס הצטרפות/קבלת בעלות או לתת הסכמתו בקשר למוצר פנסיוני של עמית (יוצא מכן הכלל הסכם המשכת ביטוח של הקרנות הוותיקות הגרעוניות ,עמיתים) והאחריות חלה על העובד להעביר למעסיק את נספח ה1 מלא וחתום על מנת שהמעסיק יעדכן בהתאם במערכת השכר ומקביל במידה וקיימות לעובד מספר פוליסות ביטוח באותה חברת הביטוח האחריות של בעל הרישיון לעדכן את חברת הביטוח על אופן פיצול הכספים בין הפוליסות ושיהיה תואם לדיווח ממערכת השכר.

בכתבה הבאה: אתייחס לכללים לעניין דיווח בגין ביטוח אבדן כושר עבודה


מאת: ירון הרן - מנכ"ל עוקץ פנסיה
www.oketz.co.il

 

פתרונות מתקדמים לתפעול פנסיוני עבור מעסיקים.

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק