okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

מעסיקה שפיטרה עובד מבוגר וותיק חויבה לשלם לו פיצוי בסך 290,000 ש"ח

לא אחת, עובד פונה לבית הדין לעבודה, לאחר שפוטר, בתביעה לקבל פיצוי כספי ו/או בתביעה לבטל את פיטוריו, בטענה כי פוטר שלא כדין. במקביל עובד יכול להתלונן בפני הרשות המוסמכת על פיטורים שלא כדין. במקרה שנדון בבית הדין לעבודה, מעסיקה שפיטרה עובד מבוגר בעל וותק ניכר חויבה לשלם לו פיצויי בסך 290,000 ש"ח

בס"ע 47439-08-11 מאיר שגיא נ' אפקון החזקות בע"מ (בפני מותב בהרכב כב' השופטת א' אגסי ונציגי הציבור גב' מאיר ומר שפרלינג, ניתן ביום 29.12.2013), בית הדין האזורי לעבודה דן בפיטורי עובד עם וותק של 29 שנים, בהיותו בגיל 63 שנה.

בית הדין קבע כי עליו לבחון ולבדוק האם המעסיקה שקלה את כל השיקולים הראויים טרם פיטורי העובד ופעלה על פי חובתה שבדין ובתום לב, כאשר החליטה לפטר עובד בעל ותק של 29 שנים, בעל יכולות ייחודיות, אשר שימש במגוון תפקידים ונתן שירותים רוחביים לכל אשכול החברות של המעסיקה והיה נחוץ לחברה. בית הדין קבע כי במסגרת שיקולי תום הלב והחובה המוגברת המוטלת על המעסיקה, היה עליה אף לשקול בנוסף לכל השיקולים המפורטים לעיל, כי העובד בן 63 שנים, כ-3 שנים טרם פרישתו לפנסיה. בית הדין קבע כי עליו לאזן בין זכויות המעסיקה לנהל את עסקה לבין זכויותיו של העובד להשתכר ולעבוד בכבוד במקום אשר היה לו כבית שני. תפקידו של בית הדין הוא אף לבחון, האם המעסיקה הפעילה את הפררוגטיבה הניהולית שלה בתום לב, תוך שקילת שיקולים ענייניים וראויים.

בית הדין לא שוכנע כי תפקידו של העובד התייתר; כי לא היה בנמצא תפקיד חלופי לעובד; כי נעשה מאמץ אמיתי למצוא לעובד תפקיד חלופי אצל המעסיקה. בית הדין קבע כי המעסיקה לא סיפקה הסבר ממשי וענייני לפיטורי העובד וכל הנימוקים שהעלתה לפיטוריו התבררו כלא נכונים. לגבי טענת העובד כי פוטר תוך הפליה פסולה מחמת גיל, העובד הצליח להרים את נטל הראיה הראשוני המוטל עליו והעביר את נטל הראיה למעסיקה. המעסיקה לא עמדה בנטל המוטל עליה ולא הוכיחה, כי לא היה שיקול זר במסגרת השיקולים לפטר את העובד.

המעסיקה חוייבה לשלם לעובד פיצוי ללא הוכחת נזק מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 בסך של 50,000 ₪; פיצוי בגין פיטורין בחוסר תום לב ועגמת נפש בסך כולל של 190,000 ₪; פיצוי בגין פגם בהליך השימוע בסך כולל של 50,000 ₪; שכ"ט והוצאות משפט בסך כולל של 30,000 ₪.

חוקי העבודה ובתי הדין לעבודה צמצמו את סמכויות הניהול של המעסיק בכך שקבעו הגבלות על זכותו של המעסיק לפטר עובד - פיטורים בקשר להורות- טיפולי פוריות, הריון, הפלה, חופשת לידה, לאחר חופשת לידה, חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה, פיטורים על רקע הפליה- גיל, הורות וכיוצ"ב, פיטורים עקב שירות מילואים, פיטורי עובד חולה, פיטורים במצב חירום בטחוני, פיטורים בשל חברות/פעילות בארגון/וועד עובדים, פיטורי עובד בעל מוגבלות, פיטורים עקב שהות במקלט לנשים מוכות, פיטורי הורה/אלמן של חלל צה"ל, פיטורי עובד נכה מלחמה, פיטורי עובד חושף שחיתויות, פיטורי עובד אשר הגיש תביעה לתשלום שכר מולן או פיצויי הלנה, פיטורי עובד שהתלונן בעניין חוק שכר מינימום.

לא אחת, עובד פונה לבית הדין לעבודה, לאחר שפוטר, בתביעה לקבל פיצוי כספי ו/או בתביעה לבטל את פיטוריו, בטענה כי פוטר שלא כדין. במקביל עובד יכול להתלונן בפני הרשות המוסמכת על פיטורים שלא כדין.

במקרה כזה, המעסיק מוצא את עצמו במצב שבו הוא נדרש ליתן פיצוי כספי לעובד (עשרות עד מאות אלפי שקלים) או במצב שבו הוא נדרש להשיב עובד לעבודתו עקב התנהלות לא נכונה מול העובד בכל הקשור להליך הפיטורים שבוצע.ובמקביל, המעסיק עלול למצוא את עצמו מתנהל בהליך פלילי מול משרד הכלכלה (אישום פלילי ו/או קנס שעלול להגיע לסכום של כ- 150,600 ₪).


* המאמר נכתב ע"י עו"ד הילה פורת מחברת "המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין" (חדש!!!) הכולל סקירה מפורטת של ההגבלות החלות על המעסיק מכוח הדין בכל הקשור לפיטורי עובד, הנחיות מפורטות לביצוע הליך פיטורים (טרם השימוע, אופן עריכת השימוע - בתוספת דגשים מיוחדים ביחס לפיטורי עובד ותיק ומבוגר וביחס לפיטורי עובד שהגיע לגיל פרישת חובה) והסבר בעניין משמעותם של פיטורים ללא שימוע ושימוע מאוחר. כמו כן, כולל המדריך את המסמכים הנדרשים להליך פיטורים (זימון לשימוע, פרוטוקול/סיכום שיחת שימוע, הודעה על הפסקת עבודה, אישור בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה).

 עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת את פורטל "עולם העבודה" ומחברת  הספרים: דיני עבודה המדריך המלא (מהדורה חדשה נובמבר 2015) - ספר הערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) שמהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר, ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".

www.hilaporat.co.il

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק