okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

האם שכר הנטו של העובד יעלה בעקבות תכנית נטו משפחה

ראשית על מנת להבין את הסוגיה המורכת, האם שכרו של עובד אשר חתם על הסכם שכר נטו יעלה בעקבות שינו חקיקה או לאו. נדרש להבין את כיצד נראה תלוש השכר של עובד אשר חתם על הסכם שכר "נטו".

 

לדוגמא: עובד אשר סיכם עם המעסיק על שכר "נטו" של  כ- 9,000 ₪ תלוש השכר שלו יראה כדלקמן (לצורך הנוחות התעלמתי מהוצאות נסיעה):

(*)העובד נשוי ויש לו ילד בגיל 3

מצב א' - מתאר מצב שבו שכר "נטו" של העובד עולה בעקבות תכנית "נטו משפחה".

מצב ב' - מתאר מצב שבו שכר "נטו" של העובד אינו עולה בעקבות תכנית "נטו משפחה".

עניינו הרואות, כי במצב ב' מי שנהנה מהטבה מתכנית "נטו משפחה" הינו המעסיק שהקטין את שכרו היסוד של העובד בכ- 1,000 ₪. ואילו במצב א' המעסיק לא שינה את שכר היסוד של העובד וכתוצאה מכך שכרו "נטו" של העובד עלה בכ- 600 ₪. 

כמו כן, במצב א' המחוקק לא השיג את מטרת התכנית "נטו משפחה" שהינה: גידול ההכנסה הפנויה של בני זוג שיש להם ילדים על ידי הגדלה משמעותית בנקודות הזיכוי. ובשל כל נשאלת השאלה מי ייהנה מהטבה האם העובד או המעסיק.

שאלה זו נידונה בבית הדין הארצי לעבודה, עע (ארצי) 272/06 משה אוחנון נ' קליניק שיווק מזון (1986) בע"מ. במסגרת הפס"ד נקבעה כי שכרו "נטו" של העובד יגדל בעקבות הטבת המס שניתנה בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס"ז-2007 (להלן: "חוק הנגב"). ומהעסיק לא יהיה זכאי להקטין את שכרו ה"ברוטו" של העובד בעקבות הטבת המס שניתנה לו בחוק הנגב.

יפים דבריה של כבוד השופטת לאה גליקסמן בהקשר לקביעה זו:

"אכן, ההסכמה בין הצדדים הייתה לתשלום שכר "נטו", כאשר לכאורה שינויים בשיעור המס אינם צריכים להשפיע על שכרו של העובד. אולם, לדעתי, אין לפרש את ההסכמה בין הצדדים כחלה גם במקרה הנדון, כאשר חל שינוי מהותי בנסיבות ששררו בעת כריתת ההסכם. גם כאשר מוסכם על שכר "נטו", ההסכמה  משקפת הסכמה לשכר "ברוטו" בשיעור מסוים. לכן, לדעתי, יש לפרש את ההסכמה כחלה רק במקרה בו השינויים שחלים בשיעור המס, לרעה ולטובה, הם שינוים רגילים, הנובעים מעדכון שוטף של מדרגות המס, ולא משינויים מהותיים בחקיקה."

דהיינו, כאשר חל שינוי לא מהותי בחבות המס של העובד, כגון: הורדת מדרגות המס, המעסיק יהיה זכאי להפחית את שכרו הברוטו של העובד. אולם, כאשר חל שינוי מהותי בחבות המס של העובד, כגון: חקיקת חוק חדש, מדיניות כלכלית חדשה שהמטרה הגדלת הנטו של העובד, המעסיק לא יהיה זכאי להפחית את שכרו הברוטו של העובד וכתוצאה מכך שכרו הנטו של העובד יעלה.

מפסקתו של בית הדין הארצי לעבודה אנו למדים כי הטבת המס שניתנה בחוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים - הוראת שעה), התשע"ז-2017 תחול גם על העובד שסיכם על שכר "נטו", קרי שכרו הנטו של העובד יעלה, מצב א'.


מאת: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, סמנכ"ל חשבונתון

www.heshbonatun.co.il

*אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק