okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

מזמין שירות חויב בתשלום זכויות לעובד ניקיון שהוצב אצלו

בית הדין האזורי לעבודה דן לאחרונה בתביעה של עובד, אזרח זר בעל דרכון אריתראי, אשר הועסק ע"י חברה בתחום הניקיון, בעבודות ניקיון בבית מלון. 

החברה אשר העסיקה את העובד היא ששיבצה אותו לעבודה, הודיעה לו על תנאי העסקתו, ערכה את דיווחי הנוכחות, שילמה את שכרו, והנפיקה לו תלושי שכר

העובד עתר להטלת אחריות על החברה המפעילה את המלון, מזמינת השירות, מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.

בית הדין קבע כי סעיף 25(א) לחוק להגברת האכיפה מטיל אחריות אזרחית על מזמין שירות בתחומי שמירה אבטחה וניקיון, בהתקיים תנאיו של הסעיף הנ"ל, ובנוגע להפרת הוראות החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק והוראות צווי ההרחבה המנויות בסעיף 25(ב) לחוק. עוד נקבע בסעיף 27 לחוק שהגנה טובה תעמוד למזמין השרות עת שהסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, ובלבד שעם גילוי כל הפרה עשה כל שביכולתו לתיקונה, ואם לא תוקנה בתוך זמן סביר, ביטל את החוזה בשל ההפרה (ובתנאי שלא היה בביטול משום התנהגות שלא בתום לב). 

בנוסף, קובע סעיף 28 לחוק הסדר מפורט בדבר אחריות אזרחית על מזמין השירות בהקשר לתנאי החוזה בין הקבלן לבין מזמין השירות. בתמצית, אחריות זו תוטל בהתקיים אחד משלושה מצבים: הראשון, שלא פורטו רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו, עלות השכר המינימלית, הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח, והתחייבות מזמין השירות לתשלום בסכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות; השני, עת שעלות השכר המינימלית פחותה מערך שעת עבודה שקבע השר המוסמך; והשלישי, שמזמין השירות משלם בפועל לקבלן סכום הנמוך מערך שעת עבודה הנ"ל, בעבור שעת עבודה לעובד.

בית הדין קבע כי במקרה שנדון בפסק הדין יש להטיל אחריות על החברה המפעילה את המלון, מזמינת השירות, וחייב אותה לשלם לעובד, עבור תקופת עבודתו וסיומה, פיצוי בגין אי ביצוע הפקדות המעסיק ברכיב התגמולים; פיצוי בגין אי ביצוע הפקדות המעסיק לפיצויים; גמול שעות נוספות; החזר ניכויי שכר שלא כדין; פדיון חופשה; ודמי הבראה.

 בית הדין קבע, בין היתר, כי חוזה ההתקשרות בין חברת הניקיון למזמינת השירות לא הוגש לבית הדין וגם לא הוכחו תנאיו של חוזה זה באמצעות ראיות או עדויות אחרות וכי לא הוכחה כלל עמידת מזמינת השירות בחובות הפיקוח.

 עוד קבע בית הדין כי עם חקיקת החוק להגברת האכיפה (בדצמבר 2011) ובוודאי עם כניסתו לתוקף (ביוני 2012) היה על מזמינת השירות לפקח שזכויות העובדים המועסקים אצלה באמצעות קבלני שירות נשמרות, ולנקוט פעולות לתיקון ככל שאלה נדרשות. זאת, גם רטרואקטיבית לכל הפחות ביחס לחודשים שקדמו לכניסת החוק לחודש.

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

סעש 13100-10-16 Weldemichael Emanuel נ' אטבלישמנט נהל, ניתן ביום 3/12/18.


מאת: עו"ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה, העוסקת בתחום דיני העבודה

שותפה ובעלים של משרד עורכי הדין ביבר לקואה חייקין הררי

עו"ד ביבר לקואה לא ייצגה בתיק המוזכר במאמר הנ"ל.

www.biber-law.co.il

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק