okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ביטוח לאומי

 

ביטוח אימהות עדכוני חקיקה

להלן בתמצית עיקר השינויים בחקיקה בעניין גמלת אימהות, כפי שעולה מחוזרים והוראות שפרסם הביטוח הלאומי:

 שינוי באופן חישוב גמלת אימהות לעובדת עצמאית – חוזר אימהות מספר 1452

 •     ביום 21.3.2016 התקבל תיקון לחוק הביטוח הלאומי שמיטיב עם יולדת עצמאית,
      שהכנסותיה טרם הלידה פחתו.

 •     חישוב הגמלה נעשה תוך התחשבות בכך שהכנסתה של עובדת עצמאית בהיותה
      הכנסה שנתית, מושפעת מההיריון ומהלידה וכן בתקופה שלאחר הלידה, כאשר
      מטבע הדברים קיימים מצבים שבהם נפגע היקף העבודה ועמה נפגעת ההכנסה,
      עקב היציאה מהמסלול ומהשגרה הכרוכים בהיריון ובלידה.

 •     דמי הביטוח משולמים על ידי עובדת עצמאית בשנה השוטפת בהתאם למקדמות
      שנקבעו לאותה שנה. גמלה לשמירת היריון ודמי לידה מחושבים בשלב הראשון
      על בסיס ההכנסה ששמשה יסוד לחישוב המקדמה.

 •     עם קבלת השומה, נערך חישוב מחדש של דמי הביטוח ושל הגמלה על בסיס
      השומה השנתית. במקרים שבהם ההכנסה בשומה שונה מההכנסה ששימשה
      בסיס לחישוב המקדמות, נוצרים הפרשים בגמלה לחובת המבוטחת או לזכותה
      (ומנגד הפרשי זכות או חובה של דמי ביטוח ששולמו במקדמות השוטפות).

 •     התיקון לחוק מאפשר לבחור כבסיס לגמלה את ההכנסה הגבוהה מבין השתיים:
      ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה בשנה השוטפת
      שבה חל היום הקובע או בשנה שקדמה לה, (רבע השנה השוטף, או רבע השנה
      של שנה שקדמה לו).

 •     התיקון יחול לגבי יולדת שהיום הקובע שלה (היום שבו הפסיקה המבוטחת את
      עבודתה בהיותה בהיריון, שנסתיים בלידה בשבוע 22 או יותר) חל ביום 27.4.2016
      ואילך.


שינוי בדרך חישוב הבסיס לחישוב גמלת אימהות לעובדת שכירה – חוזר אימהות מספר 1456

 •     ביום 21.11.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק הביטוח הלאומי שעניינו חישוב
      דמי לידה ליולדת שכירה.

 •     התיקון בסעיפים 54 ו-55 לחוק קובע כי בעת חישוב גמלת אימהות לעובדת
      שכירה ייבחנו הכנסותיה ב-3 החודשים שקדמו ליום הקובע וכן ב-6 החודשים
      שקדמו ליום הקובע, וזכאותה תיקבע בהתאם להכנסתה היומית הממוצעת
      הגבוהה מבין 2 התקופות.

 •     תוקף תחילת התיקון ביום 1.3.2017 – והוא יחול על לידות שאירעו ממועד זה
      ואילך לגבי התביעות הבאות:

 •     דמי לידה לאם ולאב, תגמול מיוחד לבן זוג של יולדת נכה וכן לידה בהליך
      פונדקאות.

 •     לגבי שאר גמלאות מחליפות שכר: גמלה לשמירת היריון, דמי אומנה,
      דמי אימוץ וכן תגמול מיוחד ליולדת שנפטרה, יחולו הוראות החוק על מי שהיום
      הקובע הוא 1.3.2017 ואילך.

 •     החוזר מפרט מצבים מיוחדים כמו השלמת ימי היעדרות ועוד.


הארכת תקופת הלידה וההורות (חופשת לידה) והרחבת זכויות האב – חוזר אמהות מספר 1457

 •     ביום 21.3.2017 התקבל בכנסת תיקון בחוק הביטוח הלאומי שמטיב עם
      מקבלי גמלאות לידה והורות, ובמיוחד עם אבות שיוצאים לחופשת לידה.

 •     החל ב – 1 בינואר 2017 הוארכה חופשת הלידה בתשלום, בשבוע נוסף.

 •     מי שילדה בתאריך 1.1.2017 ואילך תהיה זכאית לדמי לידה בעבור 15
      שבועות (במקום 14 שבועות).

 •     מי שזכאית לתקופה חלקית – תהיה זכאית לדמי לידה בעבור 8 שבועות
      (במקום 7 שבועות).

 •     להארכת החופשה בתשלום זכאים גם הורה מאמץ, הורה במשפחת אומנה
      והורה מיועד (פונדקאות) שמועד קבלת הילד היה בתאריך 1.1.2017 ואילך.

 •     הפרשי דמי לידה יועברו לחשבון הבנק עד ליום 1.6.2017.

 •     על פי פרסום המל”ל, מעתה חופשת הלידה המינימלית של אב תהיה 7 ימים
      רצופים לפחות (במקום 21 ימים שהיו עד כה).

 •     כמו כן, אב יוכל לצאת לחופשת לידה לתקופה של 7 ימים ביחד עם בת זוגו,
      על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג.נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.

ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי

עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

www.ahe-tax.co.il

 

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק