okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ביטוח לאומי

 

תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב 25%, רטרואקטיבית מינואר 2016

כפי שנתפרסם, בין השאר באתר הכנסת – לפני מספר חודשים הגיעה ועדת המילואים במוסד לביטוח לאומי להסדר עם משרד הביטחון לפיו יוגדלו תגמולי המילואים לעצמאים ב-25%.

 ישום ההסדר היה כפוף לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת. וועדה זו אישרה את ביום 27.6.2017 את ההסכם, פה אחד.

רקע חוקי – הזכאי לתגמול מילואים

כל מי שמשרת במילואים, עפ”י חוק שרות המילואים, לרבות מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, סטודנט ואף מי שאינו תושב.

שיעור התגמול

לעובד שכיר או עובד עצמאי:

ממוצע שכר או הכנסה (בידי עצמאי) ברבע השנה שקדם ל -1 בחודש שבו החל שירות המילואים, אך לא יותר מהמקסימום – 43,240 ₪ לחודש (נכון ל – 1/2017).

תגמול מזערי

ישולם לכל משרת במילואים – לא פחות מ-196 ₪ ליום (68% מ”הסכום הבסיסי” – שהוא 8,648 ₪ לחודש = 5,881 ₪ לחודש (30 ימים)).

סכום זה ישולם גם לשכיר, עצמאי,סטודנט ואחרים, ששכרם/הכנסתם החודשית נמוכה מסכום של 5,881 שקלים חדשים.

השינויים הצפויים

- השינוי יהיה לגבי עצמאיים בלבד (לא לגבי שכירים).
- השינוי האמור לגבי העצמאים, הינו פועל יוצא של ההבנה, כי לעובד עצמאי שיוצא לשרות
  מילואים, יש הפסדים עקיפים שאין לעובדים שכירים, כגון: אובדן לקוחות, שכירות ותשלום
  שכר לעובדים.
- כל עובד עצמאי שמשרת במילואים יהא זכאי לפיצוי של 25% מהתגמול שהיה זכאי עד כה.
- התגמול המקורי בתוספת הפיצוי כאמור – לא יעלו יחד על התגמול המרבי (43,240 ₪ לחודש).
- במידה והכנסתו נמוכה מהתגמול המזערי, יחול הפיצוי של 25% על התגמול המזערי
   (וככל הנראה – בנוסף לו).
- תשלומי הפיצוי ישולמו אחורנית, מיום 1.1.2016!!
- ככל הנראה התשלום בפועל יבוצע עד אוקטובר 2017.
- ההסדר אינו חקיקה ראשית או משנית, והינו קצוב כרגע לתקופה של עשר שנים.


נכתב ע”י  מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.

ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי

www.ahe-tax.co.il

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק