okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ביטוח לאומי

 

תשלום גמלת אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, אינו שכר לעניין דמי אבטלה

ביה"ד האזורי לעבודה דחה ב6/2/18 את תביעתו של אלברט הרוש  לתשלום דמי אבטלה מאחר ולא צבר תקופת אכשרה. ביה"ד קבע כי התשלומים ששולמו לו מקרן פנסיה לתקופה של שנתיים עקב אי כושר עבודה מלא, יובאו בחשבון במניין תקופת האכשרה לדמי אבטלה באופו חלקי, זאת אף שטרם נותקו יחסי העבודה עם המעסיק.

רקע חוקי

 מבוטח לענף אבטלה – תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל פרישה (לגבר) והוא עובד שכיר הזכאי לשכר שמעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו.

חוק הביטוח הלאומי קובע כי דמי אבטלה ישולמו למבוטח (למעט בעל שליטה בחברת מעטים) שהשלים תקופת אכשרה של 12 חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה (אפילו יום אחד בחודש), בתוך 18 החודשים בתכוף לתאריך הקובע (ה-1 בחודש שבו התייצב לראשונה בלשכת התעסוקה).

אם במשך 18 החודשים כלולים תקופת מחלה או תאונה שבשלה המבוטח לא עבד, אפשר למנות את התקופה בלי למנות בהם חודשים חסרים אלו, עד 6 חודשים. כלומר, אפשר להאריך את התקופה בחצי שנה נוספת לכל היותר בשל מחלה, או בשל תאונה.

תמצית עובדתית

המבוטח עבד בחברת רפא"ל עשרות שנים, והיה מבוטח בקרן הפנסיה מבטחים הוותיקה.

עקב אובדן כושר עבודה מלא, החל לקבל קצבת נכות חודשית ממבטחים לתקופה של שנתיים עד יום 30.10.2016. בתקופה זו לא קיבל שכר מרפא"ל.

 ביום 30.11.2016 פוטר מעבודתו ברפא"ל ובחודש 3/2017 הגיש תביעה לדמי אבטלה.

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") דחה את תביעתו, בנימוק כי לא צבר תקופת אכשרה.

דיון והחלטה

המבוטח אינו עובד (בפועל) ברפא"ל ואינו מקבל ממנה שכר מיום 31.10.2014, שכן ממועד זה ועד לפיטוריו שהה באובדן כושר עבודה מלא וקיבל קצבת נכות מקרן הפנסיה, ממנה נוכו דמי ביטוח לאומי.

התשלומים מקרן הפנסיה אינם בגדר שכר.

בתקופת קבלת קצבת הנכות מקרן הפנסיה הוא אינו עונה להגדרת מבוטח לצורך ביטוח אבטלה, שכן אינו עובד המקבל שכר.

תביעת האבטלה הוגשה למעלה משנתיים לאחר סיום עבודתו בפועל.

גם אם תוארך התקופה עקב המחלה עד המקסימום, עדיין לא ישלים המבוטח את תקופת האכשרה הנדרשת.

העבודה לפני תקופת האבטלה היא זו המקנה את הזכות לדמי אבטלה.

הזכות לדמי אבטלה מוקנת "רק למי שנפלט בעל כורחו מהעבודה בסמוך לתקופת האבטלה" (פס"ד יחיאל נדף נ' שירות התעסוקה) "ביטוח אבטלה מיועד למי שבתוך מעגל העבודה ולא מחוצה לו".

כבדרך אגב מציין ביה"ד כי בתקופה שבה קיבל המבוטח תשלום מקרן הפנסיה, לא שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי בגין ענף ביטוח אבטלה, ולכן גם מטעם זה תקופת קבלת קצבה זו אינה יכולה לבוא בחשבון במסגרת תקופת האכשרה.

התביעה נדחתה.


נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.

ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי

עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

www.ahe-tax.co.il

(ב"ל 50486-04-17)

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק