okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ביטוח לאומי

 

החלת אכיפה של חובת הגשת טפסי 126 מקוונים, שלוש פעמים בשנה

החל מינואר 2019, יחל המל"ל לערוך קביעות בהעדר דו"ח למעסיקים ולמשלמי פנסיה מוקדמת שלא הגישו טופסי 126 כנדרש, החל משנת 2016.

החל משנת 2016 החלה חובה לפי חוק הביטוח הלאומי להגיש טופס 126 למוסד לביטוח לאומי שלוש פעמים בשנה. כמו כן נקבעו סנקציות שומתיות ועונשיות על מעסיקים ומשלמי פנסיה מוקדמת שלא ימלאו אחר הוראות החוק.

רקע חוקי

סעיף 355(א1) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי כל מעסיק (למעט מעסיקים במשק בית) או מי שמשלם פנסיה מוקדמת (עד גיל הפרישה) חייב להגיש למל"ל באופן מקוון, דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת ששילם בגין עובדיו השכירים או אלו שבפנסיה מוקדמת, במועדים הבאים:

א. עד 18 ביולי בכל שנה – דיווח לגבי החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה (מספר 1).

ב. עד 18 בינואר בכל שנה – דיווח לגבי החודשים ינואר עד דצמבר של שנה קודמת (מספר 2).

ג. עד 30 באפריל בכל שנה (או בהתאם לאורכה שניתנה לשידור הטופס למס הכנסה) – דיווח בעבור שנת המס הקודמת (מספר 3).

שידור טופסי 126 מספר 1 ו- 2 מתבצע ללא צורך בהתאמות הנדרשות בדרך כלל לפני הגשת טופס 126 למס הכנסה.

שידור טופס 126 מספר 3 נעשה מיד לאחר ששודר טופס 126 למס הכנסה ותואם בדיוק לטופס זה, למעט מספר התיק בביטוח הלאומי במקום מספר התיק במס הכנסה.

סעיף 357 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי בהעדר דיווח כאמור – יכול המל"ל להטיל "קביעות דמי ביטוח בהעדר דוח".

סעיף 398(ד1) לחוק הביטוח הלאומי מטיל קנס על אחור של 60 יום ומעלה בהגשת הדיווחים כאמור.

חשוב לציין כי במקביל לקביעת חובת דיווח שוטף ורציף של טופסי 126 – בוטלה החובה לתת דיווח פרטני של שמות המועסקים בגב טופס הניכויים החודשי (טופס 102) למעסיקיהם של עד 9 עובדים. החובה לדווח בגב הטופס על בעלי שליטה, נותרה בעינה.

הדרכים לשידור קובץ טופס 126 (ראה חוזר מעסיקים מס' 1463 מיום 19.7.2016)

באמצעות מערכת השכר.

באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות" למייצגים מקושרים.

במערכת B2B למעסיקים / לשכות שירות / מייצגים המקושרים למערכת.

מערכת כספת לגופים גדולים (לשכות שירות).

טעינת קובץ באתר האינטרנט.

דיווח בטופס מקוון באמצעות אתר התשלומים (למקרים חריגים שאינם משדרים).

מקרים שבהם אין חובת דיווח טופס 126

לתקופה בה דווחו בתיק הניכויים דוחות אי העסקה לכל תקופת הדיווח.

דיווח עבור מקבלי פנסיה מעל גיל הפרישה כאשר אין חובת תשלום דמי ביטוח ואין תיק ניכויים במל"ל.

דיווח על מבוטחים המסווגים כשכירים על פי התוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים. עליהם – חלה חובת דיווח רבעוני נפרדת בטופס 652.

כפי שנודע לנו, החל מינואר 2019 (ולא מדצמבר 2018 כפי שנמסר קודם לכן) יחל המל"ל לשלוח מכתבים למעסיקים שלא הגישו טופס 126. ככל שהמחדל לא הוסר, יבוצעו "קביעות", יוטלו קנסות, ויחלו בהליכי גביה ואכיפה.

 


נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. 

ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי 

עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

www.ahe-tax.co.il

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק